Zásady osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Sayes SK, Andovská 10218/25E, Nové Zámky, 94002 je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prečo spracúvate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania vami zakúpených služieb a z dôvodu realizácie predzmluvných vzťahov. Primárne poskytovanými službami sú hlavne, ale nielen:

webhosting

dopĺnkové služby

služby elektronickej pošty

služby súvisiace so správou zakúpených služieb

Na akom právnom základe spracúvate moje osobné údaje?

Ako každý prevádzkovateľ, aj my sme viazaní legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 GPDR a podľa Z.z. 18/ 2018, a to:

spracúvanie na účely plnenia zmluvy

spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu

Konkrétne na základe týchto zákonov:

Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Všeobecné obchodné podmienky našej spoločnosti

Aké údaje o mne spracúvate?

Pre vyššie uvedené účely a na základe uvedený právnych základov, spracúvame tieto vaše údaje:

Meno

Priezvisko

Poštová adresa

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Bankové spojenia

Ako dlho spracúvate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, keď slovenská legislatíva stanovuje dlhšiu dobu archivácie (napríklad Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iné), sú vaše údaje prenesené do zabezpečeného archívu. Pre účely ochrany našich oprávnených záujmov po ukončení zmluvného vzťahu, ostávajú vaše osobné údaje v našich zabezpečených systémoch.

Ako spracúvate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame s využitím interných elektronických systémov. Prijali sme všetky bezpečnostné technické, personálne a kontrolné, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Prenášate moje osobné údaje tretím stranám?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími stranami, ak je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere našich partnerov dbáme na to, aby bola zabezpečená ochrana vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Prehľad Príjmateľov:

Paypal - elektronická platba

Ako dotknutá osoba, ktorej údaje spracúvame, máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, t.j. na informáciu, aké osobné údaje k vašej osobe spracúvame a ako dlho. Informácia vám bude poskytnutá našou zodpovednou osobou do 7 dní elektronickou formou na vami zvolenú e-mailovú adresu.

Čo ak dôjde ku porušeniu mojich práv?

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.